All posts by admin

/*

Резултати от класиране за обявените на 22.02.2021 г. свободни места за деца!

Класирани деца:

Приети деца, родени 2016 г.:

 1. Е.К. – заявление с вх.№АТС08-854/24.02.2021 г.

Класираните деца се записват на място в детската градина от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 (петък).

За записване родителите прозвъняват на звънеца на техническия секретар, намиращ се до домофонното табло във външното фоайе на ДГ.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 22.02.2021 г. (понеделник) до 26.02.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 01.03.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 01.03.2021 г. до 05.03.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

График за консултации с родители!

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 08.02.2021 г. (понеделник) до 12.02.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 15.02.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Свободни места за деца!

В ДГ №29 „Звънче се обявяват свободни места за следните възрастови групи:

Първа възрастова група, родени 2017 г. – 4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 6 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 25.01.2021 г. (понеделник) до 29.01.2021 г. (петък) от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина на 01.02.2021 г. (понеделник). Приетите деца се записват в детската градина в периода от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ОТ III И IV ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ,

Информираме Ви, че със свое решение от 30.12.2020 г. Общинският съвет на гр. Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, както следва:

1.Променя месечната такса за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата ще се заплаща в зависимост от броя на присъствените дни през месеца.

2. Няма да се заплаща такса за ДГ в задължително предучилищно образование в случаите, когато:

Чл.34а (1) от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

 1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 2. Деца на неизвестни родители;
 3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;
 5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;
 6. Деца – сираци или деца с един родител;
 7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
 8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
 9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
 11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет;

Необходими документи, които родителите трябва да подадат за освобождаване от такса:

 1. Декларация по образец до директора на ДГ по чл. 34а, от т. 1 до т.9 или по чл. 34а, т. 11;
 2. Оригинал и копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 1.
 3. Оригинал и копие от акт за раждане – за случаите по т. 2.
 4. Оригинал и копие от акта за смърт – за случаите по т. 3.
 5. Оригинал и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т. 4.
 6. Оригинал и копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по т. 5.
 7. Оригинал и копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители – в случаите по т. 6 и т. 7.
 8. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по т. 8.
 9. Оригинал и копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство – в случаите по т. 9.
 10. Удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за случаите по т. 11.

Ако отговаряте на посочените условия може да подадете необходимите документи на място в ДГ в срок до 27.01.2021 г.
Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от длъжностното лице и остават към декларацията.

За Ваше улеснение в категорията „Нормативна уредба“- „Информация за родители“ са публикувани образците на декларациите:
1. Декларация по чл. 34а, от т. 1 до т.9;
2. Декларация по чл. 34а, т. 11;
3. ПМС за определяне прага на бедност за 2021 г.;
4. Решение на Общински съвет – Варна от 30.12.2020 г.

Документите в категорията „Нормативна уредба“ са достъпни ако се отворят през компютър или лаптоп!

За уточнения и допълнителна информация звънете на тел. 052 509 743, всеки работен ден от 7.30 до 16.00 ч.

За първа и втора възрастови групи няма промяна – таксата и преференциите остават същите!

Резултати от класиране за обявените на 11.01.2021 г. свободни места за деца!

Приети деца:

Първа възрастова група, родени 2017 г.

 1. К.Г. – вх.№ АТС08-576/11.01.2021 г.

Трета възрастова група, родени 2015 г.

 1. Д.С. – вх.№ АТС08-590/14.01.2021 г.

Приетите деца се записват в периода от 18.01.2021 г. до 22.01.2021 г. в детската градина.

Документи за записване се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. след прозвъняване от домофонното табло на технически секретар.

Свободни места за деца!

Първа възрастова група, родени 2017 г. –4 места

Втора възрастова група, родени 2016 г. – 1 място

Трета възрастова група, родени 2015 г. – 7 места

Четвърта възрастова група, родени 2014 г. – 5 места

Приемането на документи е в периода от 11.01.2021г. до 15.01.2021 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено в сайта на детската градина (www.zvanche.net) и на входната врата на 18.01.2021 г. (пoнеделник).

Приетите деца се записват в детската градина в периода от 18.01.2021 г. до 22.01.2021 г. от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Горещи телефонни линии за осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19!!!

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в сутуацията на криза, свързана с COVID-19“.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08.30 – 11.30 часа и 12.30 – 16.30 часа.