Нормативна уредба

Правилници и кодекси

Мерки за организиране на дейностите в ДГ №29 „Звънче“ в условия на епидемична обстановка, след възстановяването на приема на деца след 26.05.2020 г.

Планове

Наредби и закони

Механизъм за противодействие на тормоза между децата на ДГ №29 ,,Звънче“

Програми

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Достъп до обществена информация